Zapytanie Ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnych usług z zakresu
kompleksowej diagnostyki i leczenia stomatologiczno-ortodontycznego przez Medica-DENT
Anna Dudziak” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”; Działanie 1.5
„Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. firma ogłasza
następująca zapytania ofertowe:
1. Na dostawę 1 szt. fabrycznie nowego urządzenia z systemem komputerowym służącym do projektowania i wykonywania pełnoceramicznych koron.
2. Na dostawę 1 szt. fabrycznie nowego modułu do tomografu 3D

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe nr 1 2017
2. Załącznik nr 1 do zapytania nr 1 2017